DE ZELFREDZAAMHEID-MATRIXZelfredzaamheid-Matrix trainingen Tim Academie
TIM Academie is gespecialiseerd in ZRM

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is hét instrument waarmee het functioneren van volwassenen in Nederland overzichtelijk in kaart kan worden gebracht. Soms heeft dit als doel om de voortgang van een hulpverleningstraject in kaart te brengen, soms om goed met ketenpartners te kunnen overleggen, het is altijd nuttig om de situatie overzichtelijk en volledig in kaart te brengen.

Verlichting of verplichting?
De ZRM wordt om verschillende redenen door heel Nederland gebruikt. In de meeste gevallen kiest de organisatie of zorgketen voor het gebruik van de ZRM, niet de individuele hulpverlener. Waarom?

  • De ZRM dwingt om intergraal te kijken.
  • Brengt de doelgroep of (cliënt)populatie in kaart.
  • Maakt dat professionals één taal spreken.
  • Maakt dat “de werkvloer” en “management/opdrachtgevers” gemakkelijker op elkaar kunnen afstemmen.

Voor wie?
De ZRM wordt gebruikt binnen verschillende onderdelen van de zorgketen:

  • Indicatiestelling door gemeente of zorginkopers.
  • Opstarten van de zorg door hulpverleners.
  • Volgen van hulpverleningstrajecten door zorgcoördinatoren.
  • Antropologische informatie voor gemeenten en/of hulpverleningsorganisaties.

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is de mate waarin een cliënt in staat is om (zelf) in zijn of haar basale levensbehoeften te voorzien. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn twee verschillende begrippen. Zelfstandig is een ieder die het redt zonder steun of hulp van anderen. Zelfredzaam is een ieder die het zelf redt, al dan niet door hulp te organiseren of te ontvangen.

De domeinen van de ZRM
De ZRM 2017 heeft het leven opgedeeld in 13 domeinen waarop de mate van zelfredzaamheid wordt beoordeeld. Deze domeinen hangen natuurlijk sterk met elkaar samen, ze hebben immers allen betrekking op het dagelijks leven, maar zijn zo gedefinieerd dat ze elkaar niet of nauwelijks overlappen.

De uiteindelijke beoordeling bestaat uit 13 keer een score tussen 1 en 5. Een beoordelaar kan met de ZRM dus relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van  de mate waarin een persoon een kwalitatief en productief leven kan leiden: de zelfredzaamheid.

ZRM Supplement Ouderschap
De ZRM wordt ook regelmatig toegepast bij cliënten die verantwoordelijkheid dragen voor minderjarige kinderen. In die gevallen is aanvullende informatie over de zelfredzaamheid van de cliënt in zijn rol als ouder of voogd gewenst. Het ZRM-supplement Ouderschap biedt deze informatie. 

Documentatie
Voor de documenten zoals de handboeken en het instrument verwijzen wij naar www.zelfredzaamheidmatrix.nl. Wanneer u daar akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden kunt u het instrument kosteloos downloaden.